Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden welke gelden binnen Hondenschool Alert

Bijgewerkt tot 7 januari 2016

Algemeen

1.Alle tussen “Alert, het trainingscentrum voor baas & hond!”, en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten vallen onder de navolgende voorwaarden.

2.Cursisten zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan met “Alert, het trainingscentrum voor baas & hond!”, hierna te noemen “Alert”. Men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het overeengekomen aantal lessen of voor de workshop. Bij inschrijving verplicht men zich het cursusgeld te voldoen.

3.Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.

4.Voor of op de 1-ste les dient de cursist een geldig inentingsbewijs te overleggen. Goede titer word geaccepteerd (zie ook hst. Veiligheid, punt 6)

5.Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.

6.Wij horen uw op- of aanmerkingen graag maar aan het einde van de les. Bent u het ergens niet mee eens of vindt u dat u onredelijk bent behandeld, praat het uit, na de les of maak een afspraak voor een gesprek. Blijf er niet mee rondlopen!

7.Alert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.

8.Elke cursist verplicht zich het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

9.Mondelinge en/of schriftelijke  (email) aanmeldingen voor cursussen, workshops zijn definitief. Bij anulering blijft men het lesgeld verschuldigd.

10. Een leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

11.Alert behoud het recht om gemaakte foto’s en/of filmmatriaal te publiceren op haar website of elders. Heeft u bezwaar tegen een filmpje of foto meld het en deze word verwijderd.

12.Hulphonden zijn van harte welkom zowel voor privelessen als in de groepen! Echter na een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de opleidingsorganisatie. Dit omdat de training bij Alert de hulphondentraining niet in de wielen moet rijden.

De verplichtingen van Alert

1.Alert werkt enkel met opgeleide instructeurs en gedragstherapeuten die hun bijscholing ook doen.

2.Alert verplicht zich het aantal overeengekomen lessen te verzorgen muv.  van gevallen zoals vermeld onder hst. Cursus, punt 5 en 7 of bij dusdanige verstoring van de les hetzij door de cursist, hetzij door de hond dat medecursisten hierdoor ernstig gehinderd en/of benadeeld worden. Bij de hiervoor genoemde verstoringen wordt men ala minuut van het veld gestuurd. Na de les wordt bekeken of, indien de verstoring aan de hond te wijten is, er andere trainingsmogelijkheden zijn. Bij verstoringen door de cursist wordt men van verdere deelname aan de cursus uitgesloten zonder restitutie van cursusgelden.

3.De puppy, jonge honden cursussen bestaan uit 2 delen, een theorie & praktijkdeel.

4.Bij verhindering van de cursist is Alert niet verplicht om een inhaalmogelijkheid te bieden. Indien dit wel mogelijk is zijn wij u uiteraard graag ter wille.

De cursus

1.De cursist dient het cursusgeld per bank voor aanvang of uiterlijk voorafgaand aan de 1-ste les te voldoen. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat u de toegang word geweigerd.

2.Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een verklaring van de dokter cq. Dierenarts te worden overlegd, waarna het cursusgeld na rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten (15,= euro).

3.Bij verhindering dient de cursist zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen. In alle andere gevallen kost het helaas een les.

4.Indien een cursist zonder afzegging een les verzuimt zonder afzegging vervalt zonder verdere waarschuwing automatisch diens recht op verdere lessen. Men heeft dan geen recht op restitutie van het cursusgeld.

5.Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.

6.Ingeval van onweer of extreme weersomstandigheden kan de les verzet worden of vervallen, dit word gemeld op  de website uiterlijk 1 uur voor aanvang van de lessen. Het is de verantwoording van de cursist zich hiervan op de hoogte te stellen. Bij onweer tijdens de lessen worden deze afgebroken ivm de veiligheid van mens en dier, men het volledige lesgeld verschuldigd.

7. Er staat altijd de dag bij het bericht over de lessen.  Mocht er een storing zijn op de server dan zullen wij kijken of we de informatie op de facebook van hondenschool Alert kunnen zetten en/of op het antwoordapparaat.

8.Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de cursus moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld onder aftrek van de kosten van het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.

Orde reglement

1.Alle cursisten dienen op tijd op het cursusterrein aanwezig te zijn, tussen de 10 en 5 minuten voor aanvang. Na afloop van de les gaarne direct vertrekken ivm de beperkte parkeerruimte.

2.Op de trainingslocatie dienen de auto’s geparkeerd te worden op aanwijzingen van de instructeur.

3.U dient er voor te zorgen dat u geen overlast veroorzaakt in de buurt.

4.Op en om de cursusterreinen dienen de honden aangelijnd te zijn tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur.

5.De honden dienen kort van tevoren thuis uitgelaten te zijn. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dient de cursist dit zelf op te ruimen en schoon te maken.

6.Het is niet toestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de instructeur gebruik te maken onze cursusterreinen en/of trainingsmaterialen.

7.In overleg en zover de locatie dit toestaat is het mogelijk is het mogelijk met meerdere gezinsleden de theorielessen bij te wonen, zonder extra kosten.

8.Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.

9.Roken is niet toegestaan, ook niet tijdens de theorie tenzij uitdrukkelijk anders worden vermeld.

Veiligheid

1.Zieke of kreupele honden worden niet tot de training toegelaten. Uiteraard kunt u zelf wel de les volgen.

2.Alle honden dienen op en om het cursusterrein aangelijnd te zijn.

3.Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het cursusterrein word gemeld bij de instructeur.

4.Het is niet toegestaan honden van anderen te aaien zonder toestemming van de eigenaar. Dus ook geen puppy of vast gebonden hond!

5.Honden niet voor of na de les  laten snuffelen en/of spelen dit veroorzaakt vaak gevechten als de riemen in elkaar draaien.

6.De honden dienen 1x per jaar (niet langer dan 1 jaar geleden) ingeënt te worden tegen: para influenza, parvo, hondenziekte, ziekte van Weil & HCC(leverziekte). Pups dienen naar leeftijd geënt te zijn. Min. 1x puppyenting(mazelen) en 2x parvo.  OF er moeten door titeren voldoende antistoffen aangetoond worden! Het blijft altijd eigen verantwoording van de eigenaar om hiervoor zorg te dragen!

7.Wij verzoeken u dringend, ook voor uw eigen veiligheid, de ontlasting van uw huisdieren te laten controleren op wormen of anders  min. 2x per jaar te ontwormen. Dit dient voor alle aanwezige huisdieren tegelijk gebeuren.

9.Bij alle cursussen geld een min. leeftijd van de hond  of een andere cursus als toelating.

10.Indien een hond lichamelijk (of geestelijk b.v. als gevolg van medicijnen) niet in orde is wordt de hond niet tot de training toegelaten, dit ter beoordeling van de instructeur.

11.Bij twijfel dient u voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

12.Bij sterke vermoedens van ziekte zoals HD, ED of de verdenking op een besmettelijke ziekte kan een verklaring van de dierenarts geëist worden, alvorens (weer) tot de training toegelaten te worden. Dit ter bescherming van de hond.

13.Is een van uw honden (dit hoeft dus niet de ‘cursushond’ te zijn) gedurende de afgelopen 3 maanden op enige wijze in omstandigheden geweest waardoor besmetting met hondenziekte of enige ander ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt, dan kunt u niet eerder beginnen of de cursus hervatten dan dat het besmettingsgevaar volledig is geweken.

14.Alle honden die je volgens de Nederlandse wet mag hebben zijn in principe welkom. Let wel op of punt 15 niet van toepassing is.

15.Is er aan uw hond  een muilkorf en kort aanlijn gebod opgelegd, hier of in een andere gemeente, dan dient vooraf per mail duidelijk gemaakt te worden!!

Voorts raden wij u aan naar tentoonstellingen, of dergelijke locaties waar veel honden bij elkaar komen, uw eigen waterbakje mee te nemen en daar geen andere hond uit te laten drinken.

KLACHTENREGELING :

Indien de Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Hondenschool Alert, dan kan de klant een klacht indienen bij Hondenschool Alert. Hondenschool Alert zet zich in om samen met de Klant het probleem op te lossen.Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder Hondenschool Alert valt